Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn do TƯ Đoàn tổ chức sẽ được diễn ra với 3 vòng thi: Đi tìm ý tưởng mô hình; Hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án; Chung kết toàn quốc....
Cơ chế, chính sách đầu tư kinh doanh khởi nghiệp của tỉnh
Chương trình kế hoạch liên kết hợp tác
Ban hành Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025; Xây dựng các chương trình tuyền thông nhằm tuyên truyền hoạt động KNĐMST trên địa...
Câu chuyện khởi nghiệp thành công